Licitație pentru construcția unui terminal trimodal în portul Drobeta-Turnu Severin

26 decembrie 2020

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu a lansat o licitație pentru studii și proiect tehnic necesare construcției unui terminal trimodal în portul Drobeta-Turnu Severin, în valoare de peste 500.000 de euro.

terminal trimodal în portul Drobeta-Turnu Severin

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat înainte de Crăciun anunțul de licitație ce are ca obiect ”Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție pentru dezvoltarea portului TEN-T Core Drobeta Turnu Severin prin construirea unui terminal trimodal”. Valoarea totală estimată a contractului este de 2.524.369,4 lei, echivalentul a aproape 520.000 de euro.

Terminal trimodal în portul Drobeta-Turnu Severin. Se va face o estimare a traficului de mărfuri

Prestatorul va analiza condițiile actuale ale infrastructurii de bază a zonei portului comercial, conexiunile rutiere și feroviare existente și echipamentele pentru manipularea containerelor și va identifica deficiențele.

De asemenea, prestatorul va identifica rețelele și instalațiile de utilități existente. Prestatorul va prezenta beneficiarului un raport cu concluziile privind situația existentă. Se vor elabora următoarele studii: studiu geotehnic, studiu hidrografic, topografic și batimetric, calcularea volumului de dragaj și expertiză tehnică pentru cheul existent/ platforma existentă(dacă este cazul).

Analiza de piață cuprinde: – Analiza și prognoza traficului pe o perioadă de cel puțin 20 de ani. – Analiza cererii pentru transportul containerizat. – Identificarea clienților existenți și potențiali. – Identificarea operatorilor portuari interesați de exploatarea terminalului. – Consultări cu operatorii portuari asupra perspectivelor de dezvoltare a activității lor în zona portuară. De asemenea, vor fi analizate efectele implementării proiectului asupra traficului de marfă în regiune. În plus, studiul va oferi o estimare a traficului de marfă ce va fi preluat din alte moduri de transport.

Prestatorul va elabora cel puțin următoarele analize și rapoarte: Definirea a cel puțin două scenarii tehnico-economice; Identificarea scenariului optim și justificarea din perspectiva tehnică, economică și funcțională; Descrierea impactului economic, social al opțiunii alese. În același timp, sunt luate în considerare problemele de mediu, impactul asupra biodiversității și ariile protejate (dacă este cazul) și schimbările climatice; Prezentarea indicatorilor investiții, a costurilor generale și a sursei de finanțare; Analiza cost-beneficiu (ACB).

De asemenea, se va trece la obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor și la pregătirea documentației necesare pentru etapele următoare: elaborarea proiectului tehnic și elaborarea detaliilor de execuție.

Algoritm complex de evaluare a ofertelor. Rolul unui inginer proiectant de căi ferate

La evaluarea ofertelor, componenta financiară va cântări în proporție de numai 30%. În rest, este vorba de un mecanism complex, în cadrul căruia se va puncta experiența profesională.

Se vor acorda puncte în plus pentru: manager de proiect, inginer proiectant construcții hidrotehnice, inginer proiectant construcții civile, industriale, inginer proiectant specializarea căi ferate, inginer proiectant specializarea drumuri și poduri, inginer proiectant rețele electrice, inginer proiectant apă și canalizare, arhitect cu experiență în proiectare construcții privind magazii, hale industriale, hale depozitare, hale depozitare, hale multimodale, inginer topograf, inginer proiectant instalații gaze naturale cu experiență în proiectare, expert mediu cu experiență în elaborarea de studii de impact asupra mediului (EIM), evaluare adecvată (EA), elaborare studiu privind schimbările climatice etc.

Condiții de participare la licitația pentru terminal trimodal în portul Drobeta-Turnu Severin

Contractul se va duce la bun sfârșit într-o perioadă de 560 de zile. El va fi cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene, reprezentând 85% din costurile eligibile.

Pentru participarea la licitație, se cere dovada prestării de către ofertant a serviciilor de proiectare, efectuate în ultimi cinci ani, respectiv proiectare terminale multimodale în domeniul naval.

Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, care reprezintă 10% din valoare fără TVA . Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 11 ianuarie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 11 mai 2021.