joi, noiembrie 30, 2023
spot_img

Termene scurte pentru proiectele TEN-T

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a elaborat proiectul unui act normativ care prevede termene strânse pentru parcurgerea diferitelor etape din cadrul proiectelor TEN-T, care trebuie definitivate până în 2030.

Proiectul disponibil aici reamintește termenele de defintivare a rețelei, şi anume 2030 (TEN-T Central) și 2050 pentru rețeaua globală. „România trebuie să accelereze procesul de realizare a investițiilor în infrastructura de transport, atât de interes european, cât și de interes național, orientate spre dezvoltarea conectivității naționale și internaționale, precum și creșterea accesibilității tuturor regiunilor României la oportunitățile Pieței Unice, inclusiv prin reducerea duratei necesare obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor prevăzute în certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire”, stă scris în proiect în nota sa de fundamentare.

Legislația pe proiecte TEN-T până în august

Directiva (UE) 2021/1187 stipulează că statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma cu actul normativ European, până la 10 august 2023.

Ordonanța de urgență se aplică procedurilor de acordare a avizelor, acordurilor, autorizațiilor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național, inclusiv pentru obiectivele de investiții strategice și cele realizate în parteneriat public-privat:

  • care fac parte din tronsoanele identificate în prealabil ale rețelei TEN-T centrale, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență;
  • altor proiecte privind coridoarele rețelei centrale, astfel cum sunt identificate în temeiul art. 44 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, cu un cost total de peste 300 000 000 EUR;
  • altor proiecte de infrastructură de transport de interes național, decât cele prevăzute la lit. a) și b), situate pe rețeaua TEN-T centrală și globală, inclusiv proiectelor care se referă exclusiv la aplicații telematice, la noi tehnologii și la inovare, așa cum sunt definite la art. 31 și 33 din Regulamentul (UE) 1315/2013.

Potrivit proiectului, termenele sunt:

  • 45 de zile pentru etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, începând cu depunerea memoriului de prezentare complet și a documentelor atașate până la emiterea deciziei etapei de încadrare de către autoritatea competentă pentru protecția mediului;
  • 30 de zile pentru etapa de definire a domeniului evaluării, de la depunerea de către beneficiar a informațiilor prevăzute la art. 13 al anexei nr. 5 din Legea nr. 292/2018, până la transmiterea îndrumarului către beneficiar;
  • 30 de zile lucrătoare pentru finalizarea etapei de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului și emiterea actului de reglementare de la data dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului, studiului de evaluare adecvată și studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, până la emiterea actului de reglementare.

Durata maximă a procedurii de acordare a autorizațiilor este de 4 ani și include și perioada alocată elaborării documentațiilor tehnico-economice, aprobării indicatorilor tehnico-economici, asigurarea terenurilor necesare implementării proiectului, exproprieri, precum și orice alte studii de specialitate necesare în procesul de obținere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor.

Ultimele Articole