spot_img
marți, februarie 7, 2023
spot_img

Regulile noilor contracte de servicii publice, publicate în Monitorul Oficial

În data de 9 martie a fost publicată în Monitorul Oficial 234 Decizia nr. 23/2022 Autorității pentru Reformă Feroviară pentru aprobarea elementelor principale ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători.

Decizia conține două anexe, respectiv prima incluzând elementele principale ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători, precum și modul de aplicare a acestora, prevăzut în a doua anexă.


 


Decizia spune că începând cu data de 1 ianuarie 2022, compensaţia serviciilor publice pentru transportul feroviar de călători se acordă în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi 1.107/70 ale Consiliului, astfel:

a) diferenţele dintre veniturile totale aferente transportului feroviar public de călători şi cheltuielile eligibile pentru asigurarea obligaţiei de serviciu public, la care se adaugă o cotă de profit de maximum 3%, calculat la cheltuieli eligibile. Compensaţia obligaţiilor de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători se stabileşte pe baza indicatorului tren-km;

b) pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, compensaţia anuală de serviciu public, care cuprinde cota de profit de maximum 3%, se stabileşte fără a depăşi 60% din totalul cheltuielilor eligibile pentru trenurile din categoria Interregio şi 87% din totalul cheltuielilor eligibile pentru trenurile din categoria Regio. Cheltuielile eligibile pe categorie de tren se calculează prin împărţirea cheltuielilor totale eligibile la numărul total de tren-km şi, ulterior, înmulţirea valorii unitare obţinute cu numărul de tren-km pe fiecare categorie de tren;

c) compensaţia nu poate depăşi o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligaţia de serviciu public asupra cheltuielilor şi veniturilor operatorului de serviciu public. Efectele se evaluează comparând situaţia în care obligaţia de serviciu public este îndeplinită cu situaţia care ar fi existat dacă obligaţia nu ar fi fost îndeplinită.

Cum se calculează efectul financiar net

Pentru a calcula efectul financiar net, autoritatea contractantă se orientează după următorul mecanism:

(i) cheltuielile suportate în legătură cu o obligaţie de serviciu public sau cu un set de obligaţii de serviciu public impuse de autoritatea contractantă/autorităţile contractante, obligaţii conţinute în contractul de servicii publice şi/sau într-o normă generală;

(ii) minus eventualele efecte financiare pozitive generate în cadrul reţelei exploatate în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză;

(iii) minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză;

(iv) plus un profit rezonabil; egal efectul financiar net.

Evitarea supracompensării

Pentru a evita compensarea în exces sau lipsa de compensare, la calculul efectului financiar net se iau în considerare efectele financiare măsurabile asupra serviciilor operatorului în cauză.

Pentru a spori transparenţa şi a evita subvenţiile încrucişate, în cazul în care un operator de serviciu public nu exploatează doar servicii compensate care fac obiectul unor obligaţii de serviciu public de transport, ci se implică şi în alte activităţi, conturile aferente serviciilor publice sus-menţionate trebuie separate, astfel încât să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

(i) conturile curente corespunzătoare fiecăreia dintre aceste activităţi trebuie să fie evidenţiate separat, iar proporţia activelor corespunzătoare şi a cheltuielilor fixe aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu normele contabile şi fiscale în vigoare;

(ii) toate cheltuielile variabile, o contribuţie adecvată la cheltuielile fixe şi un profit rezonabil legat de orice altă activitate a operatorului de serviciu public nu pot fi sub nicio formă imputate serviciului public în cauză.

Valoarea preliminată a compensaţiei de serviciu public

Valoarea preliminată a compensaţiei de serviciu public acordată în perioada 1 ianuarie 2022-10 decembrie 2022 pentru obligaţia de serviciu public aprobată, stabilită potrivit legii, este de 1.589.223,452 mii lei, care include valoarea de 51.410,75774 mii lei, care reprezintă pachetul de servicii de rezervă pentru anul 2022.

Compensaţia se acordă proporţional cu gradul de realizare a indicatorului cantitativ (tren-km). Acordarea marjei de profit aferente compensaţiei de serviciu public, de maximum 3%, se realizează în baza îndeplinirii:

  • indicatorului cantitativ (tren-km) şi se acordă proporţional cu gradul de realizare a indicatorului, în limita unei cote de profit de maximum 1%;
  • indicatorilor de calitate (punctualitate, grad de ocupare, anulare trenuri, disponibilitatea materialului rulant) şi se acordă potrivit realizării fiecărui indicator în parte, în limita unei cote de profit de maximum 1%.
  • indicatorului privind veniturile minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate, în limita unei cote de profit de maximum 1%.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, în contractele de servicii publice în transportul feroviar de călători se introduce un sistem de premiere/penalizare ce va fi aplicat pe baza îndeplinirii/neîndeplinirii unei serii de indicatori cantitativi şi calitativi care sunt stabiliţi în anexa nr. 2 la decizie, cu condiţiile de mai jos:

  • valoarea pozitivă maximă a premierii este de 3% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractului pentru a respecta profitul maxim legal de 3%;
  • valoarea negativă maximă a penalizărilor este de 3% din cheltuielile eligibile stabilite la semnarea contractului pentru a nu afecta negativ calitatea serviciilor obligatorii.

Efectul pozitiv sau negativ al sistemului de premiere/penalizare va fi luat în considerare atunci când se calculează compensaţia finală, mai arată decizia ARF din Monitorul Oficial.

Ultimele Articole