spot_img
duminică, noiembrie 27, 2022
spot_img

Ministerul Transporturilor reorganizează AFER să scape de infrigement

Ministerul Transporturilor propune ruperea ASFR de AFER pentru a evita o procedură de infrigement de la Comisia Europeană, cu obiect respectarea prevederilor Pachetului 4 Feroviar.

Un proiect de act normativ prezentat luni de Ministerul Transporturilor are în vedere crearea cadrului legal pentru reorganizarea și funcționarea următoarelor instituții:

 • Autoritatea Feroviară Română – AFER (în calitate de organism de evaluare a conformității, prin comasare prin absorbție cu Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR, ca instituție publică cu personalitate juridică, care se finanțează din venituri proprii) și
 • Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR (în calitate de autoritate națională de siguranță prin comasarea cu Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR și preluarea din cadrul AFER a activității, structurii de personal și patrimoniul aferent ASFR, ca instituție publică cu personalitate juridică, care se finanțează din venituri proprii).

„Se impune adoptarea de măsuri imediate privind situația Autorității Feroviare Române – AFER și Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR ca entități cu personalitate juridică distinctă, respectiv adaptarea situației juridice la realitatea impusă de Pachetul 4 Feroviar, simplificarea circuitului birocratic, fluidizarea deciziei, independența în ceea ce privește organizarea și procesul decizional, prin:

 • Reorganizarea Autorității Feroviare Române – AFER, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, finanțată integral din venituri proprii, prin preluarea activităților și personalului aferent din cadrul Organismului Notificat Feroviar Român – ONFR, suplimentar față de activitățile desfășurate în prezent.
 • Reorganizarea Autorității de Siguranță Feroviară Română – ASFR, autoritate națională de siguranță, ca instituție publică cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, prin comasarea cu Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR și preluarea din cadrul AFER a activității, structurii de personal și a patrimoniului aferent ASFR.

Ce funcții vor îndeplini cele două entități

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR va fi organismul tehnic specializat în domeniul feroviar care va îndeplini atribuțiile autorității naționale de siguranță.

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR va asigura respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru asigurarea siguranței sistemului feroviar din România, referitoare la proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea și întreținerea elementelor acestui sistem, precum și la calificările profesionale și condițiile de sănătate și de siguranță aplicabile personalului care contribuie la exploatarea și întreținerea sa.

Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, în calitate de autoritatea națională de siguranță, va fi independentă în ceea ce privește organizarea și procesul decizional de orice operator de transport feroviar, administrator/gestionar de infrastructură feroviară, solicitant sau entitate contractantă care atribuie contracte de servicii publice, potrivit legii.

Autoritatea Feroviară Română – AFER va fi organism de evaluare a conformității care va îndeplini atribuțiile de „organism notificat” și „organism desemnat” de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pentru a fi responsabil cu activitățile de evaluare a conformității, inclusiv etalonare, încercare, certificare și inspecție.

Autoritatea Feroviară Română – AFER va fi independentă în ceea ce privește organizarea, structura juridică și procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator al infrastructurii, solicitant de certificare și entitate contractantă.

Care sunt argumentele

Argumente în aplicarea propunerii de reorganizare a celor două instituții:

 • În fiecare stat membru al UE există o autoritate națională de siguranță, în majoritatea cazurilor de sine stătătoare sau în cadrul ministerului de resort. Astfel se va elimina ambiguitatea creată de actuala formă de organizare, respectiv de funcționarea unei autorități (de siguranță feroviară-ASFR) în cadrul altei autorități (feroviare-AFER), fiind în același timp independente una de alta și subordonate organizatoric în același timp);
 • Pentru exercitarea atribuțiilor conferite de lege și regulamentele UE, autoritatea națională de siguranță din România, respectiv Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, trebuie să fie subiect de drept conform legislației în vigoare;
 • Toate atribuțiile din statele membre UE privind siguranța feroviară și interoperabilitatea sistemului feroviar sunt exercitate de către autoritățile naționale de siguranță, fapt reieșit din documentele Comisiei Europene emise pentru sistemul de transport feroviar.


Repere istorice

 • Autoritatea Feroviară Română – AFER s-a înființat conform OG nr. 95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea acestui minister, finanțată integral din venituri proprii – organism tehnic specializat în domeniul feroviar și de transport cu metroul, prin reorganizarea Regiei Autonome „Registrul Feroviar Român – REFER”, care s-a desființat și prin preluarea Inspectoratului Feroviar din structura proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței.
 • În anul 2006 s-a înființat Autoritatea de Siguranță Feroviară Română – ASFR, ca autoritate națională de siguranță, ca urmare a obligației impuse de Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare (Directiva privind siguranța feroviară), care a fost transpusă prin Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, prin care în fiecare stat membru trebuie să existe o Autoritate Națională de Siguranță. Prin Legea nr. 55/2006 s-a decis înființarea acestei autorități (ASFR) în cadrul AFER, precum și a altor 3 organisme, respectiv Organismul de Investigare Feroviar Român – OIFR, Organismul Notificat Feroviar Român – ONFR și Organismul de Licențe Feroviare Român – OLFR, în consecință fiind modificată și completată și HG nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea AFER prin HG nr. 1561/2006.
 • În anul 2014 Comisia Europeană a transmis un aviz motivat în cauza nr. 2012/2210, acțiune de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute de art. 15 alin. (1) și de art. 21 alin. (1) din Directiva 2004/49/CE, fiind la un pas de a declanșa o procedură de infringement în transpunerea Directivei privind siguranța feroviară de către România, în principal pentru faptul că România nu a garantat independența autorității naționale de siguranță (Autoritate de Siguranță Feroviară – ASFR) și a organismului de investigare (Organismul de Investigare Feroviar Român – OIFR). Pentru eliminarea acestei proceduri, s-a dispus ca în componența Consiliului de conducere al AFER să nu mai existe personal din cadrul Ministerului Transporturilor, iar OIFR să iasă din componența AFER și să fie organizat distinct fată de ASFR, respectiv AFER, ca instituție publică – Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER, prin OUG 33/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul feroviar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 42/2016.

Ce organisme funcționează în AFER

În prezent, în cadrul AFER funcționează 3 organisme distincte pentru care AFER asigură independența funcțională și decizională, precum și respectarea și punerea în aplicare a deciziilor acestora:

 • Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) – organismul care îndeplinește toate atribuțiile autorității naționale de siguranță din OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară. De asemenea, ASFR asigură și respectarea condițiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea siguranței sistemului feroviar din România;
 • Organismul Notificat Feroviar Român (ONFR) – organismul de evaluare a conformității care îndeplinește toate atribuțiile unui organism notificat și desemnat de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în conformitate cu HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar;
 • Organismul de Licențe Feroviare Român (OLFR) – organismul care îndeplinește toate atribuțiile autorității responsabile cu acordarea licențelor de transport feroviar din România, în conformitate cu Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european.

 

Ultimele Articole