spot_img
sâmbătă, martie 25, 2023
spot_img

Ministerul Transporturilor modifică legislația achizițiilor publice pentru absorbția în PNRR. Căile ferate sunt însă uitate

Lista modificărilor aduse legislaței achizițiilor publice, necesare implementării la timp a proiectelor PNRR, modificări propuse de Ministerul Transporturilor marți, nu cuprinde nicio referire la calea ferată. Sunt date exemple țintele de atins pe rutier, iar ca obiective figurează doar cele din acest domeniu. Cu toate acestea, modificările vor avea impact puternic inclusiv asupra contractelor și licitațiilor de căi ferate.

Care este legislația modificată

Proiectul de act normativ modifică/completează un număr ridicat de acte normative, inclusiv din domenii care ar putea părea că nu au nimic în comun cu PNRR, precum Legea apelor:

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 • Legea apelor nr. 107/1996;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Legea 10/1995 privind calitatea în construcții.


Cum sunt justificate modificările

Inițiatorii proiectului spun că prin PNRR s-a stabilit drept termen de finalizare a proiectelor anul 2026, iar ca termen pentru semnarea contractelor de lucrări este anul 2023. „Neîncadrarea în aceste termene, atrage blocarea finanțării pentru toate proiectele din componenta de transport a PNRR”, spun ei.

De aceea, pentru atingerea obiectivelor asumate prin PNRR este necesară aprobarea unor măsuri legislative care să conducă la implementarea mai rapidă a proiectelor de infrastructură de transport de interes național.

Neimplementarea în regim de urgență a propunerilor pentru modificarea/completarea prevederilor legislative, poate conduce la întârzieri în implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național, finanțate din PNRR, neîncadrarea în termenele asumate, și în consecință pierderea finanțării pentru proiectul respectiv.

Care sunt modificările propuse:

Proiectul integral poate fi consultat aici

Câteva modificări importante:

Amendarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

 • introducerea noțiunii de reziliere independentă de culpa autorității contractante, la situațiile pentru care se poate demara o procedură fără publicarea în prealabil a unui anunț de participare. Modificarea se justifică, dat fiind că astfel de situații generează imposibilitatea lansării unei noi licitații având în vedere stadiul fizic; termenul extrem de mare pe care îl implică lansarea și finalizarea unei noi licitații, pierderea finantarii contractului; neîncadrarea în perioada de finanțare prevăzută în PNRR; posibilitatea pierderii fondurilor europene; posibilitatea modificării naturii terenului pe care au fost deja executate lucrările; degradarea, într-un ritm alert a lucrărilor deja executate, sau alte asemenea.
 • Modificarea alin. (2) a articolului 160, în sensul în care autoritatea contractantă stabilește prin anunțul de participare/ simplificat/ de concurs un singur termen-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare. „Această modificare este de natură să descurajeze operatorii economici în practica de a depune majoritatea clarificărilor în ultima zi de adresare a întrebărilor cu scopul de a obține prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor”.
 • Termen de o zi de la momentul stabilirii ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, pentru ca autoritatea contractantă să solicite acestuia prezentarea de documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție. De asemenea, se instituie termenul de maximum 7 zile lucrătoare pentru ca ofertantul să răspundă la solicitarea de clarificare, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a ofertantului, cu cel mult 5 zile.
 • Se instituie o derogare de la termenul general prevăzut pentru depunerea întâmpinării. Termenul nou instituit de depunere al întâmpinării va fi de 15 zile de la data comunicării pârâtului a cererii de chemare în judecată de către instanță și se va aplica doar în cazul cererilor formulate în temeiul art. 53 alin. (11) din lege, respectiv în cazul proceselor şi cererilor care decurg din executarea contractelor administrative care se soluționează în primă instanță.
 • Având în vedere faptul că anumite contracte aferente obiectivelor de investiții de interes național au o valoare estimată care este de ordinul miliardelor de lei, constituirea Garanției de Bună Execuție care reprezintă de regulă 10% din valoarea contractului de lucrări, se poate prezenta ca fiind un demers complex care necesită o perioadă mai mare decât termenul de 5 zile lucrătoare cât este stabilit în prezent.

Un tabel comparativ al vechilor prevederi versus noile prevederi

Ultimele Articole