spot_img
sâmbătă, mai 28, 2022
spot_img

Se modifică legislația exproprierilor, pentru urgentarea proiectelor din PNRR

După adoptarea de către Comisia Europeană a Planului Național de Redresare și Reziliență al României, autoritățile de la București se grăbesc să modifice legislația exproprierilor. Fără urgentarea procedurilor de expropriere, realizarea la timp a proiectelor feroviare din PNRR este pusă sub semnul întrebării.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost pus vineri, 1 octombrie, în dezbatere publică, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.

„Implementarea proiectelor cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență presupune inclusiv punerea la dispoziția antreprenorilor a terenurilor, libere de sarcini, în vederea începerii lucrărilor, iar la majoritatea proiectelor, această obligație care incumbă beneficarului contractelor de lucrări implică demararea și finalizarea într-un termen cât mai scurt a procedurii de expropriere, prevăzute de Legea nr. 255/2010, cu modificările și completările ulterioare. Adoptarea unor modificări legislative în domeniul exproprierilor va conduce la demararea proiectelor finanțate din PNNR într-un termen cât mai rapid și inclusiv la respectarea termenelor asumate de către România, prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.Grad de absorbție scăzut la proiectele din POIM

Autorii proiectului justifică necesitatea acestor modificări la legislația exproprierilor prin prisma experienței de până acum în derularea proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă, din cauza întârzierilor pe care le înregistrează România în alinierea la standardele tehnice europene, mai ales cele din domeniul infrastructurii de transport de interes național.

Acest proiect nu este destinat numai urgentării implementării proiectelor ce vor fi derulate sub umbrela PNRR, ci și a celorlalte, existând riscul pierderii de sume alocate României prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. Însă în ceea ce privește PNRR, urgența este și mai mare, deoarece aici proiectele trebuie terminate în termenul asumat, fără a exista posibilitatea fazării (”împingerii” lor în următorul exercițiu financiar). Termenul de finalizare al proiectelor este 2026, iar cel pentru semnarea contractelor de lucrări – 2023).

În prezent, gradul de absorbție pentru POIM 2014-2020 este de 66,71% pentru domeniul transporturilor, reprezentând sume autorizate la plată de 3,734 miliarde de euro. Astfel, până la finalul perioadei de programare (N +3), respectiv 31 decembrie 2023, este necesar a fi realizată o absorbție de 1,5 miliarde de euro pentru a atinge pragul de 100%.

Inițiatorii proiectului susțin că procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, reglementată de dispoziţiile legale în vigoare, nu răspunde întotdeauna urgenţei care caracterizează realizarea obiectivelor de interes naţional, judeţean şi local, precum şi a obiectivelor de importanţă strategică şi securitate naţională.

Legislația exproprierilor, modificată în privința terenurilor forestiere

Cele mai importante modificări vizează suprafețele împădurite ce urmează a fi expropriate pentru căi ferate sau autostrăzi.

Astfel, prin derogare de la prevederile Codului Silvic, terenurile forestiere cuprinse în fondul forestier național incluse în coridorul de expropriere, indiferent de suprafața acestora, sunt scoase definitiv din fondul forestier național, după emiterea deciziei de expropriere, cu avizul gărzii forestiere competente. Pentru terenurile forestiere cuprinse în fondul forestier național incluse în coridorul de expropriere care depășesc un hectar, garda forestieră competentă va emite avizul pentru scoaterea definitivă din fondul forestier național, cu acordul Ministerului Mediului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării expropriatorului. Dacă Ministerul Mediului nu va emite acordul în acest termen, acordul se va considera ca fiind obținut tacit. În ceea ce privește terenurile cu suprafața mai mică de un hectar, avizul se va emite de către garda forestieră competentă, în termen de maximum de 10 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării expropriatorului.

Restituirea suprafețelor expropriate, după noi reguli

O modificare importantă apare și în ceea ce privește imobilele expropriate de care statul nu mai are în final nevoie.

Recent, a fost introdusă posibilitatea modificării hotărârii de expropriere, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se restitui, fiind însă impusă operarea modificării într-un termen de 60 de zile de la data la care au intervenit revizuirea studiului de fezabilitate, modificarea sau definitivarea proiectului de execuție ori a detaliilor de execuție. Cum însă teoria e una, dar practica ne omoară, s-a constatat ca acest termen nu poate fi respectat în toate situațiile. Astfel, pentru majoritatea proiectelor, revizuirea studiului de fezabilitate sau modificarea/definitivarea proiectului de execuție ori a detaliilor de execuție a survenit anterior promulgării Legii nr. 233/2018, astfel că cele 60 de zile calculate prin raportare la aceste termene erau deja împlinite la momentul promulgării modificării legislative. De asemenea, întocmirea documentațiilor cadastrale necesită un timp îndelungat, care poate determina imposibilitatea respectării termenului de 60 de zile din motive obiective, străine de culpa expropriatorului, precum lipsa planurilor parcelare.

Pe cale de consecință, noua formulare legală va fi următoarea: „Procedura de modificare, prin hotărâre a Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, a listei proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 5, implicit, modificarea hotărârii de expropriere, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se restitui, va fi inițiată în vederea supunerii spre aprobarea Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, de către expropriator până la finalizarea tuturor etapelor procedurii de expropriere prevăzute de prezenta lege, cu condiția obținerii acordului persoanei expropriate. Decizia de restituire se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea hotărârii Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local de modificare, cu privire la imobilele pentru care a fost emisă anterior decizia de expropriere”.

Modificări la legislația exproprierilor pentru imobilele cu regim special

Prin același proiect de act normativ, se urmărește eliminarea termenului de 15 zile de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici, termen înăuntrul căruia să se facă transferul imobilelor în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea autorităţilor publice, al căror regim a fost stabilit prin legi speciale, în vederea realizării obiectivelor de importanţă naţională.

În Nota de fundamentare se precizează faptul că în practică acest termen este prea scurt, raportat la termenele de avizare a actelor normative.

Reglementări noi pentru stațiile de autobuz și refugiile de tramvai

În altă ordine de idei, prin prezentul proiect de act normativ se urmărește și completarea art. 5 din Legea nr. 255/2010, deoarece este necesară reglementarea obiectivului de expropriere atât în cazul lucrărilor de interes public prevăzute deja, cât și pentru alte tipuri de lucrări, cum ar fi construcțiile social-culturale și administrative, crearea de refugii/stații pentru mijloacele de transport în comun etc. pentru care este necesară exproprierea unuia sau a mai multor imobile, care pot avea amplasamente independente unele de altele. Aceste imobile vor primi numere cadastrale distincte și se vor înscrie în cărți funciare diferite.

„Coridorul de expropriere este un termen consacrat lucrărilor de tip liniar: drumuri, căi ferate, canale, conducte de alimentare cu apă, gaz. Obiectivul de expropriere este asimilat coridorului de expropriere, însă distincția dintre cele două termene este dată de faptul că imobilele care vor face parte din obiectivul de expropriere vor primi numere cadastrale distincte, spre deosebire de imobilele aflate în coridorul de expropriere, care vor primi un singur număr cadastral”, se mai arată în documentul menționat, referitor la legislația exproprierilor.

Ultimele Articole