Garanția de bună execuție, obținută fără bănci și societăți de asigurări

21 octombrie 2020

Garanția de bună execuție se va putea constitui și din banii de încasat de către constructori, nu doar din scrisori emise de bănci și societăți de asigurări, propune Ministerul Transporturilor într-un proiect de act normativ.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

Garanția de bună execuție licitație CFR lucrările pe Brașov-Sighișoara planul de relansare economică dublarea căii ferate Mogoșoaia-Balotești

Proiectul vine să soluționeze una dintre problemele întâlnite pe piața lucrărilor de construcții anume incapacitatea firmelor de a obține scrisori de garanție sau de a reînnoi scrisorile în situația în care compania de asigurări a dat faliment. Cum explică Ministerul Transporturilor necesitatea emiterii unui astfel de act normativ?

„Astfel cum este reglementat în conformitate cu prevederile cuprinse atât în anexa nr. 1, cât și în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018, se prevede ca obligație a Antreprenorului de a constitui o garanție de bună execuție, ca instrument de garantare pentru executarea corespunzătoare a Contractului, emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări”, spun inițiatorii.

Un alt act normativ arată și cum se constituie garanția. „În conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) și alin. (3) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări sau prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale”.

Constituirea garanției prin sumele datorate facturilor parțiale nu este însă recunoscută în anexele nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2018, spun inițiatorii. De aceea, spun ei, apare o neconcordanță. „Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește modificarea și completarea dispozițiilor cuprinse în anexele nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2018, astfel încât garanția de bună execuție să se poată constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale”.

Situația din domeniul asigurărilor, una dintre cauze

Necesitatea  amendării cadrului aplicabil în domeniul achizițiilor publice, cu privire la modalitatea de constituire a garanției de bună execuție, rezultă și din situația economică a unor societăți din domeniul asigurărilor. În ultimii 4 ani, s-a înregistrat o creștere a numărului de societăți de asigurări care au intrat în faliment sau în procedură de lichidare.

Un număr semnificativ al Contractanților (Antreprenori, Prestatori, Furnizori etc.) optează pentru constituirea unei scrisori de garanție de bună execuție emisă de o societate de asigurări în detrimentul societăților bancare, deoarece costurile privind emiterea scrisorii de garanție bancară de bună execuție sunt mai mari față de cele practicate de societățile de asigurare.

S-a constatat o evoluție imprevizibilă a pieței locale a asigurărilor, prin faptul că numărul societăților de asigurare dispuse să accepte condițiile impuse prin contracte, în vederea emiterii garanțiilor de bună execuție s-a redus semnificativ, precum și prin faptul că nu există în momentul de față societăți de asigurare dispuse să preia riscurile aferente unor garanții de bună execuție pentru contractele aflate în derulare. Societățile de asigurare sau societățile bancare nu doresc emiterea unei noi scrisori de garanție de bună execuție pentru contractele aflate în derulare și pentru care a existat o scrisoare de garanție de bună execuție emisă de către o societate de asigurare ce a intrat în faliment.

Ce contracte vor intra sub incidența noilor prevederi privind garanția de bună execuție

Se urmărește aplicarea prevederilor din prezenta hotărâre si în cazul contractelor aflate în momentul de față în curs de semnare sau în derulare, încheiate în baza unor proceduri de achiziţie publică sau sectorială iniţiate după data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1/2018, părțile contractante pot conveni schimbarea modalității de constituire a garanției de bună execuție a contractului, mai arată propunerea.