spot_img
luni, august 15, 2022
spot_img

Corpul de Control al prim-ministrului: Expertiză de mântuială a podului Constanța

Corpul de Control al prim-ministrului Ludovic Orban a dat luni publicității concluziile unui raport de inspecție efectuat la compania CFR SA. Una dintre concluzii a fost că expertizarea podului Constanța din București nu a cuprins și fundațiile acestuia, fapt contrar prevederilor legale.

Doru Cireașă

Potrivit inspectorilor guvernamentali, în anul 2014, Inspectoratul Regional în Construcții București-Ilfov (IRCBI) a dispus CFR SA efectuarea unei expertize tehnice la podul București-Constanța.

  • Expertul tehnic a recomandat lucrări de reparații la pod, care „nu au fost efectuate datorită lipsei alocației financiare”, încălcându-se astfel prevederile art. 27 lit. a) și lit. e) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile menționate spun că: „Proprietarii construcțiilor au următoarele obligații principale:a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și de reparații care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcției și rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcțiilor; (…) e) asigurarea realizării lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor, impuse prin reglementările legale”.

Fundațiile podului, neexpertizate

  • recepționarea serviciilor de expertiză tehnică s-a făcut fără a se ține cont de cerințele caietului de sarcini, respectiv aceasta nu a tratat starea fundațiilor obiectivului, limitând analiza infrastructurii la elevații, părți vizibile, nerespectând pct. 3.2.1. din STAS 5626/1992 – poduri;
  • referitor la lucrările de reparație a podului, deși în data de 27.11.2018, ANAP a validat cu nr. DF1033244 documentația de atribuire având ca obiect Reparație pod km 4+327 linia CF București – Constanța (proiectare și execuție), după 5 luni (se înțelege că de abia – n.red.) , la data de 05.04.2019, CFR SA – SRCF București a publicat anunțul de participare nr. CN1010526 în SEAP. Ulterior, având în vedere că nu a fost depusă nicio ofertă, licitația a fost anulată;
  • CFR SA – Sucursala Regională de Căi Ferate (SRCF) București a încheiat contractul din data de 11.06.2019, având ca obiect reparație pod km 4+327 linia CF București – Constanța (proiectare și execuție) cu o valoare de 3.491.000 lei, fără TVA, și o durată de execuție de 8 luni, prin procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare, iar la data de 13.06.2019 a fost emis ordinul de începere de către CFR SA – SRCF București. Astfel, din luna ianuarie 2014, respectiv de la prima constatare a IRCBI, CFR SA – SRCF București a întârziat punerea în aplicare a recomandărilor expertului tehnic cu mai mult de 4 ani;
  • conform raportului dirigintelui de șantier din 04.10.2019, lucrările s-au desfășurat cu un efectiv de 8-9 muncitori, 1 maistru și 1 inginer-șef de șantier;

Experiența similară, îndoielnică

  • CFR SA – SRCF București a încheiat contractul de prestări servicii din data de 20.07.2018 având ca obiect „urmărire specială pod km 4+327 linia 800 București Nord – Constanța”. Comisia de evaluare a declarat câștigătoare oferta, deși ofertantul declarat câștigător nu a prezentat documente în susținerea experienței similare prin care să demonstreze capacitatea tehnică și profesională solicitată în cadrul documentației de atribuire, cu încălcarea prevederilor art. 228 alin. (5) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare și art. 143 alin. (1) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  • Totodată, s-a constatat faptul că deși propunerea financiară a ofertei a prezentat vicii de formă cu privire la valoarea totală a unor categorii/subcategorii de lucrări, comisia de evaluare constituită la nivelul CFR SA – SRCF București nu a solicitat clarificări, în conformitate cu art. 141 alin. (1) și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare. Comisia de evaluare a acceptat oferta câștigătoare, deși aceasta prezenta erori materiale, nesolicitând clarificări în acest sens.
  • În derularea contractului din data de 20.07.2018, CFR SA – SRCF București a acceptat livrabilele (solicitate prin documentația de atribuire), înaintate de prestator, deși erau elaborate de un alt operator economic. Din documentele puse la dispoziția CCPM, nu se poate stabili dacă au fost îndeplinite cerințele prevăzute la art. 232 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare. Prevederea respectivă obligă la prezentarea de informații care să demonstreze autorității contractante că în valoarea ofertei au fost incluse și costuri cu subcontractarea.

Lucrări făcute de o firmă de apartament

Club Feroviar a arătat anul trecut că lucrările sunt făcute de firma Infra System Proiect SRL. Aceasta avea  potrivit informațiilor oferite de către Ministerul de Finanțe, doi angajați și o cifră de afaceri de aproximativ 1,44 milioane lei, de peste două ori mai mică decât valoarea contractului primit.

Ultimele Articole