luni, decembrie 4, 2023
spot_img

O parte din contractele de servicii publice, atribuite direct începând cu 2019

CFR Calatori_IMG_0778Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice propune un proiect de lege care prevede reglementarea serviciilor publice de transport rutier şi feroviar de călători afalte în domeniul de aplicare al Regulamentului Comisiei Europene nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

Proiectul de act normativ are ca obiect revizuirea și actualizarea legislaţiei primare referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice şi care asigură corelarea şi alinierea reglementărilor privind serviciul de transport public de călători cu/la dispoziţiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

„Proiectul de lege are ca obiectiv eliminarea inexactităților și contradicțiilor Legii nr. 92/2007 identificate în perioada de implementare, respectiv a contradicţiilor semnalate între prevederile principalelor acte normative care reglementează acest domeniu, precum și adaptarea prevederilor acesteia la schimbările intervenite după intrarea în vigoare, în scopul îmbunătăţirii modului de organizare, exploatare, gestionarea şi funcţionare a serviciului de transport public astfel încât fiecărui cetăţean să-i fie asigurat, într-o manieră performantă şi nediscriminatorie, accesul la acest serviciu public”, se arată în expunerea de motive.

Totodată, proiectul de act normativ prevede că serviciile publice de transport călători se prestează de către operatori numai în baza contractului de servicii publice încheiat cu autoritatea competentă, în condițiile prezentei legi.

Prin proiectul propus se redefinesc autoritățile locale competente, autoritatea de reglementare a serviciului, respectiv autoritățile de licențiere și autorizare a operatorilor, asigurându-se separarea și clarificare rolului și atribuțiilor acestora cu privire la prestarea serviciului de transport public de călători. Definiţiile propuse în proiectul de act normativ au fost armonizate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

Pentru armonizarea cu Regulamentul CE nr. 1370/2007, au fost introduse și definite o serie de concepte precum: obligație de serviciu public, drepturi exclusive, compensație de serviciu public, diferențe de tarif, contract de serviciu public, operator intern și atribuire directă.

Proiectul de act normativ stabilește contractul de servicii publice – în sensul definiției din Regulamentul nr. 1370/2007, prin care se înțelege actul administrativ, obligatoriu din punct de vedere juridic, care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredinţa acestuia dreptul şi obligaţia de a gestiona serviciile publice de transport călători precum și exploatarea infrastructurii de transport aferente, sub rezerva îndeplinirii unor obligaţii de serviciu public; contractul de servicii publice constă fie în hotărârea de dare în administrare a gestiunii serviciului, în cazul în care acordul se încheie cu un operator de drept public, fie în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători, în cazul în care acordul se încheie cu un operator de drept privat.

” Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport se atribuie prin:

  • proceduri competitive, la care pot participa operatorii cu statut de societăți cu capital privat sau mixt, precum și operatorii interni cu statut de societate și capital integral public care nu beneficiază de un contract de servicii publice atribuit direct;procedurile competitive se organizează și se desfășoară numai în conformitate cu prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
  • atribuire directă, aplicabilă în cazul operatorilor interni cu statut de societăţi şi capital social integral public al unității/unităţilor administrativ-teritoriale”, se arată în textul proiectului de lege.

În cazul în care o autoritate competentă acordă unui operator un drept exclusiv și/sau o compensație de orice natură în schimbul îndeplinirii unor obligații de serviciu public, autoritatea respectivă face aceasta în cadrul unui contract de servicii publice.

Atribuirea de contracte de servicii publice feroviare și rutiere se va face începând cu 3 decembrie 2019.

În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, autorităţile locale competente au obligaţia să încheie acte adiţionale la contractele de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport călători în vederea modificării duratei acestora, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. c) şi d) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, astfel:

  • contractele atribuite prin licitaţie, după 26 iulie 2000 şi înainte de 3 decembrie 2009, pot continua până la expirare dar nu mai mult de 30 de ani;
  • contractele atribuite direct, după 26 iulie 2000 şi înainte de 3 decembrie 2009, pot continua până la expirare dar nu mai mult de 10 ani pentru serviciile publice de transport rutier de călători şi de 15 ani pentru serviciile publice de transport feroviar de călători, în conformitate cu duratele menţionate la art. 36 din prezenta lege.

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

Atât expunerea de motive cât și textul proiectului de lege pot fi consultate accesând

http://www.mdrap.ro/userfiles/consultari_interministeriale/25_05_2016/expunere_motive.pdf

http://www.mdrap.ro/userfiles/consultari_interministeriale/25_05_2016/proiect_lege.pdf

Ultimele Articole