joi, iunie 1, 2023
spot_img

Blocaj între operatori și Electrificare CFR SA pe energia de tracțiune destinată acestui an

Operatorii privați acuză Electrificare CFR de practici incorecte. Operatorii privați de transport feroviar de marfă acuză Electrificare CFR că firma de stat plătește energia cumpărată cu banii percepuți operatorilor în avans. Mai mult, aceasta și-ar aplica cota de profit nu doar pe propriile cheltuieli, ci pe întregul preț. Astfel, s-a ajuns la un blocaj între operatori și Electrificare CFR SA.

Într-o analiză remisă Club Feroviar, Organizația Patronală a Societăților Feroviare Private din România (OPSFPR) detaliază obiecții pe care le are privind propunerile de contract înaintate recent de Electrificare CFR SA pe acest an. Redăm analiza OPSFPR și principalele cerințe formulate pentru contractul valabil aprilie – decembrie 2023.

Modelul de contract propus trebuie să fie bilateral, nu trilateral

Modelul de contract propus (de Electrificare CFR SA operatorilor – n.red.) nu ar urmări un format standard minimal care să aibă ca obiect serviciul de furnizare al energiei electrice, de către SC Electrificare CFR SA operatorilor de transport feroviar (OTF). Se propune un contract tripartit în care este parte şi administratorul legal al infrastructurii feroviare publice, inclusiv al reţelelor electrice feroviare, C.N.C.F. CFR S.A. desemnat în această calitate conform Legii 202/2016 cu modificările şi completările ulterioare şi care face practic transportul şi distribuţia energiei electrice în reţeaua feroviară.

Obiectul contractului propus care se doreşte a fi încheiat între SC Electrificare CFR SA şi OTF trebuie să fie numai acela de furnizare de energie electrică, deci trebuie să fie diferit de cel al transportului/distribuţiei de energie electrică, spun operatorii privați. Ei menţionează prevederi legale:

Articolul 34 – Linii directe, alin. (1) al Directivei 2009/72/CE prevede că “Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite:

(b) tuturor clienţilor eligibili stabiliţi pe teritoriul lor să fie alimentaţi printr-o linie directă de către un producător și de către întreprinderile furnizoare”.

Eligibilitatea accesului unui OTF pe liniile feroviare electrificate este obiectul unui contract separat între CNCF CFR SA şi OTF, încheiat conform prevederilor legale.

Convenția propusă, aşa cum este numită de furnizor, nu poate să aibă decât un caracter strict tehnic, să fie tripartită şi fără a avea un caracter discriminitoriu din perspectiva accesului furnizorilor terţi sau direct a operatorilor de transport feroviar la reţeaua de infrastructură electrică conform legislaţiei europene aplicabilă şi în ţara noastră (vezi Directiva 2009/72/CE, Regulamentul 2019/943 şi Directiva 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului) privind piaţa internă de energie electrică, transpuse şi în legislaţia românească prin Legea energiei electrice şi gazelor naturale 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea 357/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică.

Blocaj între operatori și Electrificare CFR SA

Or, scrie OPSFPR, convenţia propusă prin anexa 3 din propunerea de Contract nu are ca obiect elemente de natură tehnică, ci dimpotrivă, toate prevederile pe care le cuprinde sunt de natură comercială şi fac referire la două relaţii comerciale independente, care nu pot fi intercondiționate, respectiv CNCF CFR SA – OTF şi SC Electrificare SA – OTF.

În această schimbare totală de paradigmă dată de cadrul legal, articolele 2 şi 3 din Anexa 3 a propunerii de contract devin caduce.

Tariful de furnizare, unic pe tot lanțul

Referitor la nivelul “tarifului de furnizare” propus pentru serviciile prestate pentru operatorii de transport feroviar, acesta nu poate face obiectul unor discuţii/consultări/negocieri bi sau multipartite, după cum nu poate face nici obiectul unor impuneri, altele decât cele prevăzute de Legea 202/2016.

Noţiunile introduse de furnizor, respectiv “cheltuieli de furnizare” şi “cota de profit” nu se regăsesc nici în structura de tarifare stabilită de OUG 27/2022, dar nici în legea specificată mai sus, care reglementează toate activităţile care se desfăşoară pe calea ferată, inclusiv tarifarea pentru seviciile conexe.

Conform legislaţiei în vigoare, “tariful de furnizare” trebuie să fie unic pe întreg lanţul de intermediere de la producător la consumatorul final, să fie transparent şi să se regăsească doar în factura finală emisă de SC Electrificare CFR către OTF.

Achiziția energiei din piețe, transparentă

Referitor la politicile de achiziţie a energiei electrice din pieţe, din moment ce preţul de achiziţie se regăseşte integral în facturile finale plătite de operatorii de transport feroviar OPSFPR cere ca oportună introducerea unor prevederi contractuale legate de transparenţă în formarea preţului.

„În baza planificărilor consumurilor anuale şi lunare, transmise de către consumatori furnizorului şi a plăţii cu regularitate a sumelor cuprinse în facturi, operatorii de transport feroviar au aşteptarea din partea furnizorului de a încheia contracte de achiziţie a energiei electrice pe perioade lungi de timp la preţuri avantajoase, direct cu producătorii de energie, aşa cum permite legislaţia actuală, (80% din producţia de energie electrică producătorul este obligat să vândă prin contracte bilaterale direct consumatorilor) astfel încât sintagma “de pe pieţele OPCOM” să nu însemne apelarea cu frecvenţă mare la achiziţii pe PZU, ci doar cu titlu de excepţie justificată de erorile de prognoză (trafic feroviar) datorate OTF şi nicidecum de deficit de numerar al furnizorului sau alte practici de tranzacţionare.

Referitor la construcţia contractuală dintre SC Electrificare CFR SA şi OTF pentru perioada 1.04 – 31.12.2023, OPSFPR face următoarele precizări:

  • Construcţia propusă de furnizor legată de contravaloarea prestaţiei/valoarea contractului de furnizare nu trebuie să aibă neapărat legătură cu sistemul de contabilitate al operaţiunilor de furnizare a energiei electrice (EE) prevăzut de cadrul legal în vigoare (vezi OUG 27/măr. 2022 cu modificări şi completări ulterioare).

OUG 27/2022 menţionează expres la Art. 2, alin (1) ca:

Prețul final facturat prevăzut la art. 1 alin. (1) și (2) se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:

a) componentă de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 3;

b) componentă de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4;

c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

d) componentele reprezentate de TVA, accize, contribuția aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.3^1: “Furnizorii au obligația de implementare în sistemul informatic a prevederilor privind factura la gaze naturale/energie electrică astfel încât să fie aplicate în mod unitar începând cu facturile aferente consumului de energie electrică/gaze naturale din luna aprilie 2023

La alin (3) al aceluiaşi articol se face trimitere la un sistem informatic, obligatoriu începând cu 1.04.2023, care să facă din facturare un instrument “corect, transparent, clar, lizibil şi uşor de înţeles” de către consumatori, după modelul de formare a preţurilor finale prevăzut la alin 1.

Propunerile SC Electrificare CFR SA privind valorile contractului fac referire la termeni care nu se regăsesc în modul de formare a preţului prevăzut de OUG 27/2022, respectiv “cota de profit” şi “cheltuieli de furnizare”. Primul presupune o valoare procentuală la o baza nedefinită în termeni contractuali, cu atât mai puţin în Ordonanţă, iar celălalt face trimitere la norme contabile generale şi nicidecum la cel de formare a preţului final al energiei electrice furnizate.

„Referitor la formarea componentei de achiziţie care împreună cu preţul unitar al energiei de echilibrare şi preţul certificatelor verzi, constituie partea variabilă din preţul unitar facem următoarele precizări:

  • Furnizorul este obligat şi trebuie să acţioneze într-o relaţie de independenţă funcţională, managerială şi administrativ contabilă faţă de CNCF CFR SA, care este operator de distribuţie concesionar.
  • Furnizorul trebuie să cumpere dintr-un mix de producţie, energie pe care o livrează consumatorilor, la cel mai bun preţ posibil de obținut, prin contracte bilaterale conform previziunilor şi legislaţiei. Abaterile de la previziuni, care pot fi puse doar parţial pe seama unor operatori de transport feroviar, sunt penalizate prin nevoia de achiziţie de energie electrică de pe piaţă pentru ziua următoare (PZU) la preţuri superioare celor din contractele bilaterale pe termen lung, iar ponderea PZU în mixul de achiziţii trebuie să fie limitat corespunzător. Evident, abaterile care nu pot fi anticipate pentru ziua următoare se penalizează pe piaţa de echilibrare, imputabile OTF în cuantumul de 5% stabilit prin lege, dar aici intervine cuantumul şi costul asigurării reliefată contractual de relaţia cu partea responsabilă cu echilibrarea (PRE) desemnată.

OPSFPR: Afaceri cu banii operatorilor

Relaţia contractuală propusă de furnizor are la bază, în mod atipic, avansuri substanţiale – parţiale, cu plata în numerar, sau la valoarea totală estimată prin scrisori de garanţie bancară. Aceasta face din societatea de electrificare feroviară un administrator de disponibilităţi financiare, iar orice operaţiuni legale speculative în scop de realizare de profit trebuie aduse la cunoştinţa plătitorilor, de aceea solicităm transparenţă operaţiunilor de piaţă privind achiziţia de energie.

Având în vedere prevederile modelului de contract, precum şi modul de lucru actual, considerăm că nu se justifică constituirea unei garanţii de plată, întrucât în prezent clienţii plătesc în avans cantitatea de energie consumată, iar această plată în avans poate fi considerată drept o garanţie de plată.

Prin modul actual de lucru, prin plata în avans a unei sume (suma care reprezintă mai mult decât valoarea reală a energiei electrice de tracţiune consumată efectiv pentru luna respectivă), această cerinţă a furnizorului reprezintă, practic, o creditare în avans şi poate fi acceptată drept o garanţie de plată.

Facturarea în avans acoperă în totalitate consumul de energie

Din analiza perioadei ultimului trimestru al anului 2022, se poate constata că factura de avans acoperă în totalitate valoarea lunară a consumului de energie electrică de tracţiune, astfel încât considerăm că această plată în avans, plată efectuată mereu cu 2 luni în avans faţă de realizarea consumului de energie, poate fi considerată o garanţie de plată care cumulată cu garanţia existentă în prezent acoperă în totalitate valoarea garanţiei actualizate şi solicitate.

În cazul în care se insistă asupra avansului, propunem rămânerea la varianta actuală (50%), sau o variantă de 75% a mediilor valorice pe ultimele 3 luni închise cu plată.

Actualmente, la toate facturile de regularizare se constată că plata OTF este de 120-130% în avans.

În cazul în care furnizorul de energie electrică la firul de contact, care este un furnizor atipic şi care se încadrează în activitatea de servicii pe calea ferată şi care trebuie să respecte prevederile Legii 202/2016 privind tarifele practicate pentru serviciile oferite OTF, liberalizarea pieţei de energie pentru transportul feroviar se poate face în prima fază prin alocarea dreptului OTF de a-şi cumpăra, prin relaţie bilaterală, energia electrică necesară direct de la un producător, iar furnizorul trebuie să asigure prin relaţii contractuale specifice transportul şi distribuţia şi să furnizeze energia necesară conform contractului de furnizare încheiat cu fiecare operator în parte.

Cota de profit nu se aplică la prețul Mwh

OPSFPR atrage atenţia asupra modului în care a fost stabilit tariful de furnizare. „Modalitatea de calcul al acestuia încalcă prevederile Legii 202/2014 referitoare la tarifare şi unde la Art.3-Definiţii la punctul 21 specifică foarte clar că: “profit rezonabil – o rată a rentabilităţii capitalului propriu, care nu poate depăşi 3% şi care ţine seama de risc, inclusiv la adresa venitului, sau de absenţa riscului suportat de operatorul infrastructurii de servicii”. Procentul de 3% se aplică la total cheltuieli făcute de furnizor, nu la valoarea medie calculată a Mwh, adică la 11,93 cheltuieli de furnizare.

În concluzie, valoarea tarifului de furnizare nu poate depăşi:

11,93 lei cheltuieli furnizare + 0,36 lei profit = 12,29 lei/Mwh”, scrie OPSFPR.

Potrivit documentului consultat de Club Feroviar, OPSFPR a propus refacerea draftului de Contract care va trebui să cuprindă toate propunerile, legale, făcute de OTF şi OPSFPR pentru a fi transmise cât mai urgent beneficiarilor.

Ultimele Articole