spot_img
miercuri, noiembrie 30, 2022
spot_img

ARF a stabilit compensațiile serviciilor publice pentru transportul feroviar de călători

ARF a stabilit compensatia primita de operatorii transportului feroviar de călători

Noul mecanism este stabilit prin decizia 616 din 2019 și a fost publicat în Monitorul Oficial 368, partea I din 13 mai 2019.

Care sunt noutățile. Nivelul preliminat al compensației aferente obligației de serviciu public care urmează să fie asigurată în anul următor, va fi stabilit de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.) până la data de 1 octombrie a fiecărui an, în baza propunerilor fundamentate ale operatorilor de transport feroviar de călători.

 

Al doilea pas îl reprezintă o analiză a ARF care va lua în considerare:

• execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru exercițiul financiar încheiat;
• prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul în curs și execuția preliminată a acestuia pentru fiecare operator de transport feroviar de călători;
• bugetul de venituri și cheltuieli propus de operatorii de transport feroviar de călători pentru anul următor;
• alte date statistice privind activitatea operatorilor de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri și cheltuieli, transmise de aceștia până la data de 25 septembrie a fiecărui an, în formatul solicitat de A.R.F.;
• nivelul realizat/estimat al costului mediu pe tren-km din pachetul de servicii la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri și cheltuieli;
• numărul de călători-km realizați/estimați la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri și cheltuieli;
• nivelul venitului mediu la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători pe tren-km aferent fiecărei categorii de trenuri din pachetul de servicii, exclusiv valoarea compensației pentru pachetul social primit pentru perioadele analizate;
• numărul de călători-km estimați pe fiecare categorie de tren.

Cotă de profit recunoscută de maxim 3%

Baza de evaluare a compensației propuse pentru anul calendaristic următor, aferentă pachetului de servicii, este reprezentată de diferența dintre costurile de operare și veniturile înregistrate de operatorii de transport feroviar de călători din vânzarea legitimațiilor de călătorie, la care se adaugă cota de profit de maximum 3% din valoarea costurilor eligibile suportate, conform prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.

Compensația propusă va fi repartizată pentru indicatorul tren-km și călători-km, pe ranguri de tren. Pentru anul 2019, ponderile celor doi indicatori luați în calcul sunt de 65% pentru indicatorul tren-km și 35% pentru indicatorul călători-km. Ponderile indicatorului călător-km luat în calcul sunt de 80% pentru indicatorul călători-km – tren Regio și 20% pentru indicatorul călători-km – tren InterRegio.

În anul 2019 se stabilesc veniturile minime obligatorii de realizat ca reprezentând cota de 13% din veniturile aferente activității de transport de călători realizate pe rang de tren Regio și 40% din veniturile aferente activității de transport de călători realizate pe rang de tren Interregio.

Nerealizarea veniturilor minime obligatorii de realizat și care vor fi prevăzute în contractele de servicii publice/actele adiționale la acestea va avea ca efect penalizarea operatorului prin diminuarea compensației primite cu suma nerealizată din valoarea veniturilor minime obligatorii de realizat, separate pe rang de tren.

Repartizarea compensației ce va fi cuprinsă în contractele de servicii publice/actele adiționale la acestea se va realiza de către ARF în conformitate cu prevederile normelor metodologice de calcul, evidențiere și acordare de la bugetul de stat a compensației de serviciu public în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor 974/2018 și a Ordinului comun al ministrului Finanțelor Publice și celui al Transporturilor 65/2016/1.172/2015 pentru aprobarea normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Sumele necesare asigurării compensațiilor pentru serviciile cuprinse în pachetul de servicii se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor în bugetul ARF. Repartizarea compensației fiecărui operator de transport feroviar se face după primirea bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite și ca urmare a rectificărilor bugetare ce modifică cuantumul compensației anuale. Repartizarea compensației se va face proporțional cu volumele de tren-km și călător-km, pe ranguri de tren, prevăzute a fi realizate în cadrul obligației de serviciu public contractat.
Actul normativ include și termenele de depunere, precum și documentele ce trebuie depuse de operatori, precum și precizări privind plata compensației.

Ultimele Articole